Jídelna

Alergeny

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem  

  Odvolání na legislativu: 
 
EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových Výrobků, § 8 odstavec 10.  

 
Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.  


Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm 

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.  
 

ALERGENY V  POTRAVINÁCH

Specifikace alergenů:

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.
Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.  
 

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.  

Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, Svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.  

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo  
14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.
Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

 

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU
_____________________________________________________________________________________

  1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich
  2) Korýšia výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
  3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život  
  4) Ryby a výrobky z nich  
  5) Podzemniceolejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život
  6) Sójové boby(sója) a výrobky z nich  
  7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
  8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
  9) Celer a výrobkyz něj  
10) Hořčice a výrobkyz ní 
11) Sezamová semena(sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobkyz nich

 
Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

 Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.  

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.  

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Rodičovská veřejnost bude informována na rodičovských schůzkách, metodický materiál bude dostatečně s předstihem umístěn na web školy tak, aby mohly být nejasnosti v uvádění alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při výrobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin nebo večeří při počtu 20, 50, 100, 500, 1000, 1200 strávníků věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategirií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Odhlašování obědů

Přihlašování stravy:

-přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování nebo osobně u vedoucí ŠJ. Po nemoci  (v den nástupu do školy) se žák přihlásí telefonicky nebo osobně ve ŠJ  do 8.00 hod.

 

Odhlašování stravy:

-osobně nebo telefonicky na tel.č.353567165 (Otovice),35390132 (Sadov), 353842815 (Hájek) nebo přímo v kuchyni do 8,00 hod. ráno

-neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována. Úplné ukončení stravování je nutné oznámit ve školní jídelně - vedoucí školní jídelny. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen kromě MŠ. V prosinci a červnu je nutno odhlásit stravu 6 kalendářních dnů před ukončením školní výuky a provozu školky.

 

Platba stravného:

-stravné se hradí měsíc předem,vždy do 20.dne předcházejícího měsíce a to v hotovosti u vedoucí ŠJ. Pokud stravné nebude uhrazeno včas,jídelna není povinna stravování poskytovat. Do 20-tého června je nutno uhradit stravné na měsíc září. Obědy je možné nově platit i bankou č.ú.  2401001804/2010.
Pokud nemůže strávník platit obědy přes banku, je možnost zaplatit obědy na ZŠ v Otovicích u vedoucí stravování.

Školní jídelna

Školní jídelny jsou k dispozici na všech 3 pracovištích. Strava pro jednotlivé kategorie strávníků je k dispozici podle následujícího přehledu:

 POZOR ZMĚNA !!!

obědy je možné platit i bankou č.ú.  2401001804/2010

Mateřská škola

               strávníci 3-6 let        strávníci 3-6 let         strávníci 7 let       strávníci 7 let

přesnídávka     7,00                     7,00                         8,00                         8,00

 

oběd               16,00                     16,00                     17,00                       17,00

 

svačina          7,00                                                    8,00

 

Celkem          30,00 Kč            23,00 Kč                  33,00 Kč                  25,00 Kč

 

 

Základní škola

strávníci 7-10let                strávníci 11-14 let                            strávníci 15 a více let

       20,-Kč                              22,-Kč                                                 24,-Kč

 

Zaměstnanci

Oběd 25,- Kč

 

Výdej stravy:

  8,00 -  8,30 hod.                 dopolední svačina pro MŠ

11,30 -12,00 hod.                oběd MŠ

12,00 -14,00 hod.                oběd ZŠ a zaměstnanci

14.15 -14.45 hod.                odpolední svačina pro MŠ