Přihlášení
na edookit:
Oznámení prázdninového provozu
mateřských škol v roce 2022
Běžný provoz končí
na jednotlivých mateřských školách
30.6.2022.

Od 1.7. do 7.8.2022 budou všechny
mateřské školy uzavřeny.
Sloučený prázdninový provoz bude pokračovat
na pracovišti v Hájku od 8.8.2022 do 19.8.2022.
Od 22.8.2022 budou v běžném provozu
všechna pracoviště mateřské školy
(Hájek, Otovice, Sadov).

Aktuality

Otovice
Publikováno: 17.května 2022

Začátek této akce se datuje k měsíci září 2020, kdy se šest žáků spolu s učitelkou němčiny zapojili do celostátní soutěže „1 : 0 pro němčinu“ pořádané Goethe institutem. Natočili povedené video s tématem němčiny a fotbalu a postoupili tak do dalšího kola. Poté natočili druhé video svých fotbalových dovedností a postoupili do finále. V důsledku kovidové pandemie se finále konalo online formou znalostního kvízu, ve kterém uspěli a získali hlavní cenu – třídenní výlet do Berlína.

 


Škola
Publikováno: 16.května 2022

28. dubna si děti z MŠ Otovice a MŠ Sadov užily, v rámci oslav filipojakubské noci, čarodějnickou stezku na odpočinkové zóně v Hájku. Děti plnily na stanovištích různé úkoly, poté je čekala diskotéka a pálení čarodějnic, které si samy vyrobily ve školce. Jako překvapení dorazila i opravdová čarodějnice, se kterou si všichni užili spoustu zábavy.


Hájek
Publikováno: 1.května 2022

Setkání s rodiči

Čtvrteční odpoledne jsme si vyhradili pro setkání s rodiči našich dětí. Připravili jsme nejen materiál pro výrobu několika jednoduchých výrobků (kytičkový zápich, papírové korále a věneček z břízového proutí), ale i drobné pohoštění. Přestože nám počasí nepřálo a museli jsme se přesunout do prostor MŠ, společně strávený čas jsme si užili.


Otovice
Publikováno: 30.dubna 2022

Dne 31. 3. 2022 se žáci osmého a devátého ročníku spolu se svými učiteli zúčastnili velmi zajímavé exkurze do provozu elektrárny Tušimice II.

Po příjezdu a přivítání pracovníkem elektrárny jsme byli ve vzdělávacím středisku seznámeni a poučeni o BOZ. Všichni žáci a dospělí účastníci jsme byli vybaveni ochrannou helmou a výstražnou vestou. Velmi zajímavou prezentací jsme byli postupně seznámeni se všemi důležitými informacemi souvisejícími s provozem elektrárny, výrobou elektrické energie, nezbytnými vstupy do výroby, procesy provázejícími výrobu jako jsou odsíření zplodin, zpracování a využití odpadních produktů, technického řešení výroby elektrické energie apod. Po malém občerstvení jsme se rozdělili do tří skupin a doprovázeni pracovníky elektrárny jsme prošli postupně všechny části a provozy elektrárny.


Škola
Publikováno: 22.dubna 2022

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov, Sadov 32, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Regionu Karlovarský venkov, Sadov 32, od školního roku 2022/2023 u uchazečů s následujícími registračními čísly takto:

přijati do prvního ročníku základního vzdělávání (na místa vzdělávání uvedená v přihlášce) byli uchazeči s pořadovým číslem:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

U uchazečů s pořadovým číslem 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17 bude rozhodnuto v zákonné lhůtě o odkladu povinné školní docházky.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebo rozhodnutí odkladu budou zákonným zástupcům uchazečů doručena v zákonné lhůtě. 

 

Poučení: V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zveřejněno 21.4.2022                                              Mgr. Ivan Topinka, ředitel školy 


Otovice
Publikováno: 22.dubna 2022

U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát zahájila v roce 2015 svou několikaletou pouť po České republice unikátní pojízdná expozice, tzv. Legiovlak, která představuje věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií.

V rámci hodin dějepisu se naši žáci z 8. a 9. ročníku účastnili této prohlídky na Horním nádraží v Karlových Varech. 

Celá souprava čítá 14 zrekonstruovaných vagonů čs. legionářů, a jejím cílem je připomínat slavné období našich předků a jejich anabázi napříč Ruskem, a napomáhat tak k zachování kulturního dědictví utvářením hrdosti k vojenským a státoprávním tradicím. 

 

Zapsala Mgr. Loulová Marie 20.4.2022


Škola
Publikováno: 12.dubna 2022

Více informací naleznete ZDE


Otovice
Publikováno: 11.ledna 2022

V důsledku přibývajících potvrzených pozitivních případů na Covid19 bude probíhat výuka v době od 12.1.2022 do 14.1.2022 pro 1.,2.,3.,4. a 5. ročník ZŠ Otovice distančně. O případných změnách a dalších postupech vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a v systému Edookit. Obědy jsou všem distančně vzdělávaným žákům automaticky odhlášeny, pokud některý ze žáků chce odebírat stravu do vlastních jídlonosičů, musí se k odběru obědů individuálně přihlásit u vedoucí školní jídelny. 


Škola
Publikováno: 3.ledna 2022

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že od 3.1.2022 došlo k úpravě výše stravného v jednotlivých kategoriích strávníků (viz vnitřní řád ŠJ).© 2022 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov